Tehetségpont

szerzo: Csák Sándor

Pécsi Tudományegyetem - Tehetségpont

Azonosító: TP 150 002 206
Fax: 00 36-72-501508
E-mail: rector@pte.hu
Honlap: http://www.pte.hu
Célcsoportok: Általános iskolás korúak, Felsőoktatásban tanulók, Fiatal felnőttek, Középiskolás korosztály, Óvodás korúak
Hatókör: Regionális
Kapcsolattartó:

Barna Adrianna
Pécs Vasvári Pál utca 4.
7622 Magyarország
Tel.: 00 36-72-501500 (12767m); 00 36-20-2606226
E-mail: barna.adrianna@pte.hu

1.        A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek

A Pécsi Tudományegyetem szenátusa döntést hozott az egyetem tehetséggondozó programjának elindításáról és a Tehetségpont megalakításáról.

2.        Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)

A Pécsi Tudományegyetem tíz karán a legváltozatosabb képzések és szakok biztosítják a jövő széles látókörű és jól felkészült szakembereinek magas szintű oktatását a felsőfokú szakképzésektől az alap- és mesterképzéseken, másoddiplomás képzéseken át a doktori iskolákig. A PTE alap- és alkalmazott kutatások helyszíne, több területen kiválósági centrum. A PTE felhalmozott tudástőkéjével támogatja a régió és az ország gazdaságának, társadalmának fejlődését, különösen a gyógyítás, a természet- és műszaki tudományok, a gazdálkodási és társadalomtudományok, a művészet és kultúra területén.
Az egyetemünk mind a tíz karán aktív kutatómunka folyik. Alapkutatások és alkalmazott kutatások folynak az élettelen természettudományok, az élő természettudományok, a társadalomtudományok, a mérnöki tudományok és a bölcsészettudományok területén, valamint a művészeti ágazatok területén. Az egyetem tíz karán összesen 20 doktori iskola működik.

A Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak tehetségkibontakoztatását évtizedek óta a minőségi oktatás, az alap- és mesterképzésben a tehetséggondozás tradicionális közösségi alapintézményei a tudományos diákkörök, a szakkollégiumok és a doktori képzés segítik. Jelentős szerepe van a tudomány népszerűsítésében a Mandulavirágzási Tudományos Napoknak, valamint a Nyitott Egyetem című programsorozatnak, melyeken Egyetemünk elismert tudósai mutatnak be egy-egy aktuális tudományos kérdést.

Egy újragondolt, átfogó tehetséggondozási koncepcióban, elsődleges módon a már meglévő és működő diákkörökben, valamint szakkollégiumban folyó elitképzés hagyományaira építünk. Ez a gazdag tradíció, erős szakmai és tudományos háttér biztosítja a változó képzési rendszerben is a tehetségek kiválasztását, fejlesztését.
Egyetemünkön a tehetséggondozás az óvodától a doktori fokozat megszerzéséig átívelő tevékenység.

3.        A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései. Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó TehetségpontŽ tevékenységét kiterjeszteni? Milyen együttműködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetségsegítő kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?

A Tehetségpont működése kiterjed a PTE valamennyi karára, valamennyi évfolyamára, valamennyi hallgatójára és valamennyi közoktatási intézményére. Az Egyetem karai:
- Állam és Jogtudományi Kar
- Általános Orvostudományi Kar
- Bölcsészettudományi Kar
- Egészségtudományi Kar
- Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
- Illyés Gyula Főiskolai Kar
- Közgazdaságtudományi Kar
- Művészeti Kar
- Pollack Mihály Műszaki Kar
- Természettudományi Kar

Az Egyetem által fenntartott közoktatási intézmények:
- 1. számú Gyakorló Általános Iskola
- Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
- Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
- Pécsi Tudományegyetem Óvoda
- Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
- Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Óvoda(Szekszárd)

Az egyetemi tehetségpont összefogja, koordinálja, képviseli az egyetem egészének tehetséggondozó tevékenységét, valamint 2011-től, közös tehetségfejlesztő programsorozatot, rendezvényt, vendéghallgatói programot, nyári táborokat tervez iskolákkal, középiskolákkal, már működő tehetségpontokkal.
Szakkollégiumok, tudományos diákkörök és a speciális tehetséggondozási közösségek között szakmai együttműködést segítő alhálózatot működtetünk.

A PTE tehetségpont intenzív, személyes kapcsolat működtetésével, folyamatos információcserével, közös programok, konferenciák szervezésével kívánja biztosítani a tehetségsegítő szakemberek és tehetséges fiatalok, valamint a tehetséggondozást segítő alhálózatok, más tehetségpontok, önkormányzati, civil szervezetek, vállalatok közötti együttműködést a régióban.

Folyamatosan keresi, kutatja, figyeli azokat a lehetőségeket, kezdeményezéseket, amivel a lehető legnagyobb emberi és anyagi erőforrást tudja bevonni a tehetségsegítő munkába.

4.        A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?

A PTE a tehetséggondozás tradicionális közösségi alapintézményeivel már megvalósuló programok, valamint jövőbeli tervek:
- Tehetséggondozási koncepció alapján szervezeti keretek és koordináció megteremtése, fejlesztése a tehetségek felkutatása, korai kiválasztása, tehetséggondozó programokba való beválogatása.
- Új tehetséggondozó programok kidolgozása.
- Tehetség-tanácsadó létesítése, munkacsoport szervezése.
- Egyetemi tehetségtanács létrehozása, működtetése.
- Tehetséggodozási szakértői hálózat működtetése, koordinátori és tutori hálózatfejlesztés.
- Kiemelkedő teljesítményt ösztönző rendszer (ösztöndíj rendszer) működtetése, fejlesztése.
- Képzést gazdagító formák választékának bővítése, működésének segítése, menedzselése.
- Egyetemi tehetségsegítő portál működtetése, rendszeres naprakész tájékoztatással.
- Önkéntes programok szervezése.
- Tehetségnapok rendezése.
- Komplex tehetséggondozó táborok, akadémia, laborok kínálatának bővítése.
- Tehetséggondozó képzések, tréningek szervezése, lebonyolítása.
- Hálózatépítés, alhálózat működtetés, folyamatos, rendszeres kapcsolattartással, közös rendezvényekkel.
- Egyetemen belül működő középiskolai tehetséggondozó szakkörök kínálatának bővítése.

5.        Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.

Az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében a Pécsi Tudományegyetem a tehetségsegítésbe bevonja valamennyi szakkollégiumának vezetőjét, TDK elnökeit, pedagógiai és pszichológiai tanszékének neves oktatóit, kutatóit, közoktatási intézményeinek vezetőit valamint tehetségfejlesztési szakértőjét.

- Dr. habil. Révész György egyetemi docens, Általános és Evolúciós Pszichológiai Tanszék.
- Barna Adrianna tehetségfejlesztési szakértő, RH. Tehetséggondozási Csoport

6.        Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?

Munkák eredményességét, hatékonyságát a tevékenységbe bekapcsolódók, a programokon résztvevők visszajelzéseivel követjük nyomon.

A végzett hallgatók az egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszerének keretében kérdőív kitöltésével segítik a további munkát.

7.        Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és "civil jelleg" legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?

A PTE tehetségpontja nyitott az egyetemen bent lévő és a potenciális tehetségek valamint környezetük számára.
Intenzív, rugalmas kapcsolatrendszert épít ki, együttműködik, folyamatos információcserében áll a tehetséges fiatalokkal és környezetükkel.

Személyes kapcsolatokat épít ki helyi, térségi, regionális, országos tehetséggondozó intézmények szakembereivel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyekkel.

Segítséget nyújt tehetségsegítő kezdeményezéseknek.

8.        Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?

PTE költségvetési forrásai terhére, valamint az egyetemen tehetséggondozási témában elnyert pályázatok terhére tartósan támogatja a Tehetségpont működését.

A tehetségpont részt vesz az új pályázatok felkutatásában.


VPKSZE-JPKSZ a Szakkollégiumokért - Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium és Végzett Pécsi Közgazdász Szakkollégisták Egyesülete

Pécs Rákóczi út 80.
7622 Magyarország
E-mail: janusszakkoli@gmail.com
Honlap: http://www.jpksz.hu
Célcsoport: Felsőoktatásban tanulók
Hatókör: Települési
Kapcsolattartó: Sipos Norbert

E-mail: norbert.sipos.pro@gmail.com

A Végzett Pécsi Közgazdász Szakkollégisták Egyesülete (továbbiakban VPKSZE) fő célja a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium (továbbiakban JPKSZ) jelenlegi és végzett tagjainak kutató és alkotó munkáját elősegíteni. Ezen kívül kiemelten fontosnak tartja a kétoldalú, kölcsönös együttműködést a magyar és a határon túli magyar szakkollégiumokkal, mint a felsőoktatási tehetséggondozás központjaival. A VPKSZE a szakkollégiumi hagyományoknak megfelelően a szakmaiság, közösség és a társadalmi érzékenység pillérein nyugszik.

  • 1. A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek

(1) - Végzett Pécsi Közgazdász Szakkollégisták Egyesülete
székhely: 7624, Pécs, Buday Dezső. u. 26.
adószám: 18333374-1-02
bírósági nyilvántartási szám: 3701/2009

(2) - Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium

  • 2. Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)

A Végzett Pécsi Közgazdász Szakkollégisták Egyesülete (továbbiakban VPKSZE) fő célja a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium (továbbiakban JPKSZ) jelenlegi és végzett tagjainak kutató és alkotó munkáját elősegíteni. Ezen kívül kiemelten fontosnak tartja a kétoldalú, kölcsönös együttműködést a magyar és a határon túli magyar szakkollégiumokkal, mint a felsőoktatási tehetséggondozás központjaival. A VPKSZE a szakkollégiumi hagyományoknak megfelelően a szakmaiság, közösség és a társadalmi érzékenység pillérein nyugszik. Az eddigi tevékenységek listája az 1. számú mellékletben olvashatóak.

  • 3. Képviselő, illetve kapcsolattartó személy

Neve: Sipos Norbert
Email-címe: norbert.sipos.pro@gmail.com

  • 4. A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései. Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó TehetségpontŽ tevékenységét kiterjeszteni? Milyen együttműködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetséggondozó kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?

A "VPKSZE-JPKSZ a Szakkollégiumokért Tehetségpont" elsősorban helyi (Pécsett) szinten kívánja megvalósítani az együttműködést a különböző szervezetek tehetséges tagjai között. Ezen kívül az eddigi tevékenységeket folytatva továbbra is nagy hangsúlyt fektet az országban működő szakkollégiumokkal való együttműködésre, kiemelten az alábbi szakkollégiumokkal:

Magyarországi: Rajk László Szakkollégium, Bibó István Szakkollégium, Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium, Heller Farkas Szakkollégium, Egyetemi Vállalkozói Kollégium, Széchenyi István Szakkollégium, Hantos Elemér Közgazdasági Szakkollégium, Kerényi Károly Szakkollégium, Grastyán Endre Szakkollégium, Szentágothai János Szakkollégium, Óriás Nándor Szakkollégium.

Határon túli magyar szakkollégiumok: Harsányi János Szakkollégium, Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudomány Szakkollégium, Sapientia - Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium, Selye János Kollégium

A közös programok, rendezvények lebonyolítása során intenzív kapcsolatot alakítottunk ki a partnerintézményeinkkel. A társadalmi érzékenység szellemiségében megrendezett programjaink során pedig más civil szervezettel dolgoztunk együtt a sikeres megvalósítás érdekében.

  • 5. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?

Elsősorban az eddigi tevékenységet kívánja folytatni a VPKSZE, azaz a tehetséggondozás kiemelt formáival, a szakkollégiumokkal együtt segíti elő a tagok és a kapcsolatba kerülő civilek szakmai és emberi fejlődését. Ezen kívül a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak szervezett programokon keresztül szélesebb körben terjeszti azon képességeket és tudást, amelynek köszönhetően a jövő értelmiségévé válhatnak. Fontosnak tartja a JPKSZ Tudományos Diákköri Konferencián való eredményes szereplését.

A jövőben megszervezésre kerülő programok közül kiemelten kezeljük a Szakkollégium nyári táborát, a NYATA-Szakkollégiumok Nemzetközi Konferenciája (programterv a 2. mellékletben), a hagyományosnak tekinthető III. Dr. Papp László Számvitel Verseny és Konferencia, Case Study of Janus (angol esetverseny), II. Janus-Kautz Szakkollégiumi Workshop, II. Országos Szakkollégiumok Találkozója (OSZT). Egyéb programjainkról is szívesen adunk felvilágosítást.

  • 6. Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.

A VPKSZE támogatja a JPKSZ tevékenységét, tagjai a közgazdaságtudomány különböző területein specializálódtak, a munkájuk mellett támogatják a JPKSZ és partnereinek szakmai fejlődését. Mivel a JPKSZ egy szakmai közösség, ahol a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar tanárai tartanak kurzusokat, így a pedagógiai és pszichológiai fejlődés biztosítható az együttműködő oktatóknak köszönhetően. Az eddigi közreműködők a 3. mellékletben olvashatóak. Ezen kívül számos szakmailag elismert szakember jött el táborainkba.

  • 7. Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?

A VPKSZE által támogatott JPKSZ eddig is számos pályázatot írt meg sikeresen, amelynek köszönhetően elmondhatja, hogy az ilyen forrásoknak köszönhetően anyagilag független a piaci és politikai szereplőktől. A Pécsi Tudományegyetem is támogatja a Szakkollégium, mint kiváló hallgatók szervezetét. A VPKSZE éves tagdíjából, pályázati forrásokból, a tagok felajánlásaiból finanszírozza jelenleg az önmaga és a JPKSZ tevékenységének támogatását. A jövőben kialakítja kapcsolatait olyan partnerekkel, amelyek hasonló elvek mentén képesek szponzorálni az egyes programokat. Célja az adó 1%-ának felhasználásának a jogosultságát megszerezni.

  • 8. Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?

A Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium tagságának feltétele a Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel, amely kiváló alapot biztosít a tanácsadói, tehetséggondozó eredményességének számszerű visszajelzésére. Másik kiváló mérőszáma a megszervezett programok, rendezvények, az ezeken való látogatottság mértéke, az egyes kurzusok, szakmai munkák produktumának publikálása újságokban, working paperek megszerkesztése.

  • 9. Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és "civil jelleg" legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?

Mivel a JPKSZ és így a VPKSZE is egy fiatal szervezet, jelenleg a Végzett Pécsi Közgazdász Szakkollégisták Egyesületének Elnöksége mind 26 év alatti, jelenleg posztgraduális tanulmányaikat folytatják a Közgazdaságtudományi Kar doktori iskoláiban. Az Elnökség célja a közvetlen kommunikációs és interakciós kapcsolat kialakítása és fenntartása a JPKSZ, a partnerek, a többi Tehetségpont és egyéb civilszervezettel. Az Elnökség meghatározó kifejeződése a szervezet céljainak, az elnökség tagjai egyértelműen kiállnak azon elv mellett, hogy minél fiatalabb, dinamikusabb vezető tisztségviselők irányítsák a szervezetet. Ennek köszönhetően el tudjuk kerülni a bürokratikus szervezeti működést.

utoljára frissítve: 2012. december 05. 15:15:09

« vissza